Best vrienden van Sint-Jozef,

 

Ons is al meerdere malen gevraagd om een gebed/noveen  tot onze goede vriend Sint-Jozef

voor de verkoop van een huis.

Na lang aarzelen hebben wij dan toch maar besloten om aan deze wens, uit liefde voor Sint-Jozef, te voldoen.

Wat ons tegenhield was het feit dat wij het jammer voor Sint-Jozef zouden vinden wanneer onverhoopt de verkoop van een huis toch niet door zou gaan en men Sint Jozef hiervan de schuld zou geven.

Maar soms weten wij niet wat de reden hiervoor is en moeten wij nog geduldig afwachten.

Dus beste vrienden van Sint-Jozef, hier dan de veelgevraagde gebeden en noveen, maar verwijt Sint Jozef alstublieft nooit iets.

Wij wensen alle vrienden van Sint-Jozef zijn hulp en wijsheid.

 

 Wat als eerste te doen voor de verkoop van een huis.

 

1.  Maak een gat in de grond dat groot genoeg is om het Sint-Jozef beeldje

(in een Beschermende omslag) verticaal te begraven.

2.  Plaats het beeldje omgekeerd in de grond.

3.  Plaats het omgekeerde beeldje met het gezicht naar het huis dat moet worden verkocht.

4.  Bid negen opeen volgende dagen de noveen tot Sint-Jozef die u hieronder vindt.

5.  Zodra het huis is verkocht, verwijdert men het Sint-Jozef beeldje uit de grond.

6.  Plaats het Sint-Jozef beeldje op een ere plaats in uw nieuwe huis.

 

 

Openingsgebed:

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen

Kom mij te hulp O,God, O, Heer haast U mij te helpen.

 

Almachtige God, Barmhartige Vader

en schenker van alle goede gaven

Ik kom tot U om U te eren in Uw Heiligen 

en vraag ook hun hulp in mijn problemen

U beloofde dat zij die vragen, zouden ontvangen

Dat zij die zoeken, zullen vinden

Voor zij die kloppen, zal worden opengedaan

Oh,  aanhoor de gebeden van uw kerk

Verhoor alstublieft mijn gebed

En vergeef mij mijn zonden,

Amen,

 

Sint-Jozef, rechtvaardig en trouw,

met vaderlijke zorg en liefde voedde U het kindje Jezus op

en met echtelijke liefde deelde U Uw leven met Maria zijn Moeder.

Aan Uw zorg vertrouw ik mijzelf toe,

en geef mijn gebed…..(zeg hier uw intentie)….... in Uw handen.

Lang geleden in het stille Nazareth,

sprak de Heilige Geest tot Uw hart

en volgde U Gods Wil met een wonderbaarlijk vertrouwen,

Laat ook mij, in de stilte van mijn leven,

en bij de moeilijke keuzes die ik moet maken, 

de leiding van de Heilige Geest steeds te volgen; 

op Hem te blijven vertrouwen,

ook al kan ik het niet zien.

 

 

Dag 1:

Oh, God gids van hen die naar u luisteren en

Helper van diegene die naar Uw stem horen,

Spreek tot mij gelijk u sprak tot Sint-Jozef

en help mij hetgeen U van mij vraagt te

volbrengen.

Onze Vader….., Wees gegroet…..Ere zij God…….

 

Dag 2;

Oh, God, U houdt van uw mensen en zegent het

eenvoudige leven dat wij in stilte leiden

Zoals u Sint-Jozef zegende, oh,zegen alles wat

ik met de ware Christelijke Liefde doe, hoe

verborgen en eenvoudig het ook moge zijn.

Onze Vader…., Wees gegroet…..Ere zij God…….

 

Dag 3:

Oh, God eerlijk en trouw, Uw vergeet ons niet

en op Uw tijd  toont U ons Uw zegeningen

Help mij op U te vertrouwen zoals Sint-Jozef

gelovig vertrouwde op U, en laat mij nooit de

gaven en de beloften van het ware geloof verliezen.

Onze Vader….., Wees gegroet…..Ere zij God…….

 

Dag 4:

God van het Heilig Huisgezin, zegen ook

onze huisgezinnen Bescherm ons tegen

alle kwade invloeden en het valse licht,

en dat  het kwaad of het valse licht nooit tussen

ons kan komen  En moge Uw Vrede verblijven

in onze harten.

Onze Vader…..,Wees gegroet…..Ere zij God…….

 

Dag 5;

Oh, God ,die de kinderen zo bemint.,

wees genadig voor onze kinderen in deze tijd.

Schenk ze het ware licht van het geloof,

een liefdevol hart en leven en voor altijd een

plaats aan uw zijde.

Onze Vader…..,Wees gegroet…..Ere zij God…….

 

Dag 6;

Oh, God van ons hemelse huis, zegen

ook ons huis op aarde.

Moge de Geest van Moeder Maria

en Sint-Jozef steeds rust vinden  aan onze tafel,

vorm onze woorden en daden en schenk Uw

zegen aan onze kinderen

Onze Vader…..,wees gegroet…..Ere zij God…….

  

Dag 7;

Oh, God onze Vader, schenk ook

Uw Vaderlijke Geestkracht, zoals U die

aan Sint-Jozef gaf aan hen die nu vader zijn.

Schenk hen een hart vol toegewijde liefde

voor hun echtgenote en kinderen en de kracht

voor geduld en vergeving.

Onze Vader…..,Wees gegroet…..Ere zij God……..

 

Dag 8;

Oh, God, geef  beschutting aan hen die het

nodig hebben, behoedt de huisgezinnen voor

verdeeldheid, en schenk ons voldoende eten

en passend werk om zo in ons dagelijks brood

te kunnen voorzien. Oh, God, zorg voor ons alstublieft.

Onze Vader…….,Wees gegroet…….., Ere zij God……..

 

Dag 9;

Oh, Heer, zegen de families die in nood verkeren.

En ter nagedachtenis aan het leven van

Uw Zoon Jezus Christus bidden wij voor

de armen, voor hen die geen goed huis

hebben en voor hen die in ballingschap leven.

Oh, God schenk  hen een beschermer zoals Sint-Jozef.

Onze Vader……., Wees gegroet……..Ere zij God…….

 

Anna.

 

Graag zouden wij van u een berichtje ontvangen indien u uw huis heeft verkocht met en door de hulp van Sint-Jozef,

ter ere voor Sint-Jozef. U kunt dit sturen naar info(a)sint-jozef.nl (vervang (a) door @)

 

Uiteraard kunt u deze noveen ook in andere omstandigheden bidden.

 

 

Vorige pagina

Copyright © 2009 teleb,
Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal.  Het maken van een print-out voor privé, niet commercieel gebruik is toegestaan.